Kong Sao | Statut
10544
page-template-default,page,page-id-10544,page-child,parent-pageid-10640,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-theme-ver-1.7,smooth_scroll,mikado-one,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Sportów i Sztuk Walki Kong Sao

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Sportów i Sztuk Walki Kong Sao zwane dalej ‚Stowarzyszeniem’, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej oraz kraje poza Unią Europejską.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mikołów.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz może zatrudniać pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Jest społeczną organizacją powołana do rozwoju kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechniania sportów i sztuk walki.

§5

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie będzie współpracować z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi organizacjami o zbliżonych celach działania. Stowarzyszenie może być również członkiem zarówno krajowych jak i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

1. Stowarzyszenie używa własnych symboli oraz posługuje się pieczęciami i znakami organizacyjnymi Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i formy działania

§6

1. Celem Stowarzyszenia jest:

– Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i rozwoju sportów i sztuk walki;

– Rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia społeczeństwa;

– Prowadzenia działalności sportowej i wychowawczej wśród adeptów wschodnich sztuk walki;

– Reprezentowanie barw Stowarzyszenia w imprezach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

– Organizowanie różnego rodzaju zespołów, sekcji o charakterze sportowym , rekreacyjnym i specjalistycznym.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– Propagowanie sportów i sztuk walki wśród młodzieży i szerokich rzesz społeczeństwa.

– Zrzeszanie osób fizycznych chcących uprawiać sport i sztuki walki.

– Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu estetycznego , moralnego wśród zawodników, instruktorów i działaczy zgodnie z etykietą sportową i sztuk walki.

– Gromadzenie środków materialnych na celową działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Współpracę z instytucjami oraz władzami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju i popularyzowania sportu i sztuk walki.

– Współpracę z innymi ośrodkami sportowymi i sztuk walki w Polsce i zagranicą

– Organizowanie zawodów, obozów szkoleniowych oraz innych imprez z udziałem sportowców krajowych i zagranicznych.

– Organizowanie szkoleń, akcji, seminariów, zgrupowań oraz prowadzenie ośrodków szkoleniowych.

– Budowanie oraz eksploatowanie obiektów i urządzeń sportowych.

– Prowadzenie działalności wychowawczej, zwłaszcza wśród młodzieży, współpraca w tym zakresie z organizacjami społeczno – politycznymi, szkołami i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.

– Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, sportów i sztuk walki.

– Promowanie sportów i sztuk walki w mediach oraz poprzez własne wydawnictwa, a także stosowanie innych środków technicznych.

§8

Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao jest dobrowolnym Stowarzyszeniem, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto reprezentuje odpowiedni poziom moralno – etyczny i właściwą postawę społeczną. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

– zwyczajnych

– wspierających

– honorowych

§10

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia bez względu na posiadane obywatelstwo, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej terytorium, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złożyła pisemną deklaracje, uiści opłaty i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Członkowie zwyczajni:

– czynnie uczestniczą w zajęciach jednej z sekcji Stowarzyszenia

– pracują społecznie w zakresie sportów i sztuk walki

2.Członkami wspierającymi mogą być organizacje, zakłady pracy, szkoły i inne organizacje społeczne zainteresowane w realizacji celów statutowych, przyjęte w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członka wspierającego.

3.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które popularyzując sport i sztuki walki przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia . Członkostwo honorowe jest godnością nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia . Członkowie honorowi nie ponoszą żadnych świadczeń z tytułu przynależności do Stowarzyszenia . Prawo do nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają następujące prawa:

– Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący, przy czym niepełnoletni z ograniczeniami wynikającymi z art.. 3 ust.. 2 i 3 Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”;

– Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, zabieraniu głosu w dyskusjach, zgłaszania wniosków dotyczących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia;

– Reprezentowanie barw Stowarzyszenia, noszenie odznak Stowarzyszenia;

– Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

– Korzystanie ze wszystkich urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Stowarzyszenia,, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

– Otrzymywanie nagród i wyróżnień za wzorowe wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu jak i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

– Zdobywanie stopni uczniowskich i mistrzowskich w sztukach walki zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami;

– Ubiegania się o nadanie kategorii sędziowskich zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami;

– Rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenia w każdym czasie na podstawie pisemnego oświadczenia.

§12

1.Utrata praw członka zwyczajnego następuje w wyniku:

– Rezygnacji na piśmie;

– Skreślenia w przypadku nieusprawiedliwionego nie opłacania składek członkowskich, pomimo poprzedniego otrzymania upomnienia lub ustnej rozmowy na w/w temat

– Nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

– Wykluczenia za postępowanie sprzeczne z działalnością i celami Stowarzyszenia;

– Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych;

– Zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego;

– Rozwiązania Stowarzyszenia

– W wyniku innych czynów eliminujących przynależność Stowarzyszenia.

2.Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

§13

Członkowie wspierający posiadają prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia oraz składania wniosków.

§14

Do obowiązków członka wspierającego należy:

– Czynne współdziałanie ze Stowarzyszeniem w realizacji zadań statutowych.

– Regularne wypełnianie przyjętych na siebie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§15

Członkowie honorowi posiadają:

– Prawo udziału we wszystkich zebraniach i zjazdach.

– Prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

§16

Utrata członkostwa honorowego następuje w razie popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodnym tego wyróżnienia – uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§17

Osoba która przestała być członkiem Stowarzyszenia zobowiązana jest uregulować wszystkie zaległości względem Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

1.Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie

– Zarząd

– Komisja Rewizyjna

2. Wyboru pierwszego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się na zebraniu założycielskim poprzez głosowanie.

§19

Kadencja władz trwa 4 lata.

§20

Walne zebranie dzieli się na:

– Zwyczajne – raz w roku

– Nadzwyczajne – zwołane przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia , z własnej inicjatywy.

§21

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się nie rzadziej jak raz w roku dla przyjęcia sprawozdania władz, oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ustalenia kierunków dalszego działania.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

– Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu obrad Walnego Zebrania;

– Wybór władz Stowarzyszenia;

– Wybór sekretarza i skarbnika;

– Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– Uchwalenie zmian statutu i regulaminów;

– Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

– Rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie;

– Określanie w formie uchwał zasad i zakresu działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia;

– Czynności majątkowo – finansowe przekraczające kompetencje Zarządu wymagają zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.

§23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd na skutek decyzji:

– Władz rejestracyjnych

– Uchwały Zarządu

– Żądania Komisji Rewizyjnej

– Wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje na temat, dla którego zostało zwołane.

§25

Miejsce, termin oraz porządek dzienny Walnego Zebrania proponuje Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną wszystkich zainteresowanych i uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§26

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do glosowania, w -pierwszym terminie, a w drugim po upływie 1 godziny od rozpoczęcia – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów ogólnej liczby zebranych przy obecności co najmniej 2/3 -uprawnionych do glosowania.

§27

Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji większości Członków Władzy podejmujących uchwałę.

§28

– Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 6 członków;

– W razie ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia, przysługuje Zarządowi prawo kooptacji, z tym, że liczba członków zarządu pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 ogólnej liczby członków;

– Zebranie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na kwartał;

– W zebraniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście;

– Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie Prezesa i wiceprezesów.

§29

Do kompetencji Zarządu należy :

– Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, wykluczanie ze Stowarzyszenia, przyjmowanie członka honorowego;

– Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie indywidualnie lub dwóch innych członków zarządu łącznie );

– Realizacja uchwał Walnego Zebrania;

– Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;

– Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

– Zwoływanie Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia;

– Powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych, sekcji sportowych i ich kierowników;

– Rozpatrywanie wniosków, podejmowanie uchwał, wydawanie regulaminów i zarządzeń;

– Nadawanie oraz pozbawianie tytułu „Honorowego Prezesa Klubu”, osobie szczególnie zasłużonej w działalności dla dobra Stowarzyszenia;

– Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami;

– Rozpatrywanie spraw wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§30

1.W przypadku naruszenia postanowień Statutu Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar w postaci:

– Upomnienia

– Zawieszenia

– Wykluczenia

2.Od nałożonej kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powiadomienia o ukaraniu.

§31

Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Stowarzyszenia.

§32

Tryb postępowania dyscyplinarnego i wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§33

– Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, w tym przewodniczącego;

– Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia;

– W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia pełniący funkcje etatowe lub członkowie Zarządu Stowarzyszenia;

– Członkowie Komisji Rewizyjnej zbierają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku;

– Komisja Rewizyjna wnioskuje na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§34

Fundusz i majątek Stowarzyszenia składają się z:

– wpisowego i składek członkowskich,

– dochodów własnych uzyskanych z działalności statutowej,

– dotacji, subwencji i darowizn,

§35

1.Dysponowanie finansami należy do Zarządu Stowarzyszenia, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

2.Decyzje majątkowe i finansowe pod rygorem nieważności muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie uchwał Zarządu stwierdzonych na piśmie.

§36

Dla oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Stowarzyszenia lub dwóch jego zastępców.

Rozdział VI

Zmiany statutowe i likwidacja Stowarzyszenia.

§37

Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej w głosowaniu większością 2/3 głosów.

§38

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej w glosowaniu 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ilości członków zwyczajnych.

§39

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie decyduje o sposobie przeprowadzenia likwidacji i o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia. Zarząd może być komisją likwidacyjną.